26-07-2017

Konkurs: Titulli i vendit të punës: Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë

Në mbështetje të nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 18 të Ligjit Nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, në pajtim me nenin 3 pika 7, nenin 12 dhe 18 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, nenit 9 të Rregullores Nr. 01/2017 për Procedurën e Emërimit dhe Shkarkimit të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, si dhe në mbështetje të vendimit Nr.01/183/2017 datë 18.07.2017, miratuar nga Këshillit Drejtues i Akademisë së Drejtësisë, me datën 26.07.2017, Rishpall:

KONKURS

Titulli i vendit të  punës: Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë

Numri i referencës: 01/01/ZD-AD

Koeficienti:    Fix - 1126.13

Shkarko konkursin

Shkarko aplikacionin

Prapa