17-04-2018

Vend i lirë pune: Zyrtar për Përkthime 3, (shqip – serbisht dhe anasjelltas)

Në bazë të nenit 17 pika 2 i Ligjit nr.05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, Akademia e Drejtësisë  me 17 prill 2018 shpall  këtë:

KONKURS

Titulli i vendit të  punës:  Zyrtar  për Përkthime 3,  (shqip – serbisht dhe anasjelltas)

Numri i referencës: 02/16/DP-AD

I përgjigjet:    Koordinatorit të Programit

Kodi punës: IN/140   SHM + 3

Pozita :  Jo e Karrierës

Numri i vendeve të punës: 1 (një)

Paga Neto:  436.70 Euro

Ky konkurs financohet nga Agjencioni Gjerman për Bahkëpunim dhe Zhvillim “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)’’

Shkarko konkursin

Shkarko Aplikacionin

Prapa