15-05-2019

Konkurs për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë: Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative

Në mbështetje të nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 3 pika 7, nenin 12 dhe 18 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,  Neni 15 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, nenit 17 pika 1.2 dhe 2 i Ligjit NR.05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, Akademia e Drejtësisë  me 15 maj 2019 shpall  këtë:

KONKURS PËR AVANCIM BRENDA INSTITUCIONIT PËR PLOTËSIMIN E POZITËS SË LIRË

Titulli i vendit të  punës:  Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative

Numri i referencës: 03/21/DAF-AD

I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit për Administratë dhe Financa

Koeficienti: 9

Pozita: Karrierës

Numri i vendeve të punës: 1 (një)

Shkarko konkursin

Shkarko Aplikacionin

Prapa