15-05-2019

Vendi i lirë pune: Zyrtar Certifikues

Në mbështetje të nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 3 pika 7, nenin 12 dhe 18 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,  Neni 15 i Rregullores   Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, nenit 17 pika 1.2 dhe 2 i Ligjit nr.05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, Akademia e Drejtësisë  me 15 maj 2019 shpall  këtë:

KONKURS

Titulli i vendit të  punës:  Zyrtar  Certifikues

Numri i referencës: 01/20/ZD-AD

I përgjigjet: Drejtorit

Koeficienti : 9

Pozita: E Karrierës

Vendndodhja e pozitës: Prishtinë

Numri i vendeve të punës: 1 (një)

Shkarko konkursin

Shkarko Aplikacionin

Prapa