24-05-2017

Administracija dokaza u prekršajnom postupku - vodeći principi

Administracija dokaza u prekršajnom postupku - vodeći principi

24 maja 2017, Akademija Pravde u okviru Pro-grama Kontinuirane Obuke, iz oblasti za prekršaje realizovao je obuku na temu “Administracija dokaza u prekršajnom postupku - vodeći principi”.

Cilj ove obuke bio je detaljno razjasniti adminis-triranje dokaza u prekršajnom postupku, identif-ikaciju i procjenu dokaza u postupku, kao i njihov uticaj na pravičnu i zakonsku odluku.

U fokusu obuke bile su teme kao što su: pokre-tanje prekršajnog postupka, davanje dokaza, vodeća pravna načela u upravljanju dokazima, razumijevanje činjenice, značenje argumenta, dokazi, uzimanje Dokaze, mesto, ispitivanje okrivljenog, ispitivanje svedoka, pitanja o od-lučujućim činjenicama, suočavanje, svrha i pla-niranje sukoba.

Metodologiju obuke karakteriše i rad učesnika grupe. Svi učesnici bili su uključeni u raspravu, prezentujući grupni rad dajući svoje mišljenje u zavisnosti od praktičnih elemenata predmeta.

Korisnici obuke bili su sudije iz odeljenja za prekršaje osnovnih sudova iz različitih regiona Kosova.

Nazad