26-05-2017

Prekogranična konfiskacija imovine

Prekogranična konfiskacija imovine

25-26 maja 2017, Akademija Pravde u saradnji sa projektom “Medjunarodna Pravna Saradnja u Krivičnom Pravu” finansiran od EU, implemen-tiran od strane Mreže Tužilaca Zapadnog Bal-kana, realizovao je treču radionicu na temu “Prekogranična konfiskacija imovine”.

Fokus ove radionice bio je lokalni i međunarodni zakonski okvir koji se odnosi na administraciju i dodjelu sredstava koja su dobijena ili konfis-kovana međunarodnim elementima, uključujući i metodologiju koja se koristi za oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom.

Na početku od strane lokalnog trenera, pred-stavljen je pregled trenutnog stanja konfiskacije imovine na Kosovu kako bi se međunarodni treneri nastavili dalje radi razvoja aktivnosti prekogranične i konfiskacije, struktura i teksta zahtjeva za eksternom zamrzavanjem i kon-fiskacije imovine, kao pitanja zaplene u slučajevima bez pritvora. Takođe, sa posebnim naglaskom upućen je Zakon br. 04/L-140 o proširenim nadležnostima za oduzimanje imovine kriminalne pomoći, postojeće prakse i teškoće u primjeni ovog zakona u praksi, kao i razlike u pojačanim nadležnostima između do-maćih I nemačkog zakonodavstva, u cilju ob-jedinjavanja postupaka za oduzimanje imovine.

Radionica je razvijena kroz teorijski deo i ana-liziranje slučajeva iz prakse, kao i rad u grupama učesnika.

Korisnici ove radionice bili su sudije Apela-cionog Suda, sudije i tužioci osnovnog nivoa i službenici Kosovske Policije, Kosovske Carine i Finansijske Obavještajne Jedinice.

Nazad