26-05-2017

Optužnica

Optužnica

26 maja 2017, Akademija Pravde u okviru kon-tinuirane obuke, je realizovao obuku na temu “Optužnica”.
Cilj ove obuke je bio da unapredi znanje učesni-ka kroz diskusiju i prezentaciju najboljih praksi za izradu i zastupanje u sudovima optužbeni akt na najvišem profesionalnom nivou.

Ova obuka se odnosila na optužnicu koja je pro-cesni akt koji državni tužilac preduzima protiv počinilaca krivičnih djela kada postoji temeljno sumnjičenje kao rezultat sprovedenih istraga. Primarna pažnja je posvećena važnosti ove op-tužnice koja leži u činjenici da pokreće krivični postupak protiv počinilaca i otvara put sudu da sankcioniše počinioce.

Preliminarno tokom obuke je naglašeno da je sud podneo veliki broj optužnica iz razloga koji nisu bili u skladu sa predviđenim zakonskim uslovima, pa je tretman ove teme bio od posebne važnosti za rad tužilaca, za činjenicu da sav nje-gov rad se završi sa osnivanjem optužnice.

Obuka je sprovedena u obliku interaktivnih diskusija u kojima su učesnici imali priliku da predstave izazove i poteškoće sa kojima se su-očavaju u praksi u izradi visokokvalitetne op-tužnice koja treba da bude praćena dokazima predloženim u optužnici.

Korisnici ove obuke bili su sudije, tužitelji na osnovnom nivou.

Nazad