30-05-2017

Aktivnosti realizovane u PPO

Aktivnosti realizovane u PPO

Akademija Pravde, u pogledu ispunjavanja pro-grama obuke, nastavio sa realizacijom planiranih aktivnosti u okviru Programa inicijalne edukaci-je, koji su prisustvovali novoimenovani državnih tužilaca.

U okviru aktivnosti koje se sprovode u ovom periodu realizovane su tri (3) obuku autora pod-modul "Mesto događaja i forenziku", koji se bavio: sceni, značenja i prvih koraka koje treba preduzeti; obezbeđivanje scenu i faze obavljanja inspekcijskog nadzora i forenziku. Tu su sprovedene pet (5) obuku za pod-modul "pretres i oduzimanje", koji su razrađeni: studija slučaja - Presuda Evropskog suda za ljudska prava; od-redbe ZKP i CCRK o konfiskaciji i sekuestri-mitn, Ektended Povers za oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i studije slučaja lokalne sudske prakse.

U okviru teorijske obuke se vrše pet (5) Treninzi za pod-modul "mere da se obezbedi prisustvo okrivljenog u postupku" kojima se raspravlja o ovim temama: poziva, naloga i obećanje okri-vljenog da ne napuštaju svoje prebivalište , za-brana optuženog da dođu određenog mjesta i po-jedinci, i obavezu pojavljivanja okrivljenog u najbližu policijsku stanicu i uz kauciju, kućni pritvor, diverzija i pritvor.
Modul ustavno pravo, se odvija kroz jedan (1) treninga koji je naveden izvore ustavnog prava u Republici Kosovo.

Sub-modul "dokaz u krivičnom postupku" je počeo, shvatajući taj oblik dva (2) obuku dok su druge sesije će se održati u narednih mesec dana. Takođe, u ovom periodu je počela obuka pod-modul "Razvoj sudijskih veština".

U okviru praktične obuke, novoimenovani tužio-ci su nastavili praksu u relevantnoj tužilaštva u skladu sa dinamikom utvrđenom programom, pod nadzorom njihovih mentora, kao i kon-tinuiranu obuku u ovim institucijama: Zaštita Agencije podataka o ličnosti, Advokatske ko-more Kosovo, Probaciona služba Kosova, i in-stitucija Ombudsmana.

Nazad