24-05-2017

Praktična obuka u instituciji Ombudsmana

Praktična obuka u instituciji Ombudsmana

24. maja 2017. godine, Akademija pravde u saradnji sa ombudsmana, organizovala je obuku u ovoj ustanovi, novoimenovani tužioci genera-cija IV PTF je.

Cilj obuke bio je novoimenovani tužioci da se uspostavi jasnu sliku o mandatu, uloge, organi-zacione strukture i izazova sa kojima se suočava institucija.

U početku, od strane naroda, uvedena je kratku istoriju osnivanja i razvoja institucije ombuds-mana, zakonskog okvira i nadležnosti IO u skladu sa važećim zakonodavstvom advokata, na kojoj ustanova obavlja svoj mandat i izazove generalno u kojima se suočavaju, uključujući i poteškoćama u međuagencijsku saradnju i skladu sa preporukama iz IAP prema javnim institucijama.

Dalje, to obrazložio interne procedure raz-matranja žalbe podnete OI, uključujući i žalbi građana usmerenih protiv sudstva, u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih postupaka, kao i odnos institucija ombudsmana sa sudskog i tužilačkog sistema.

Novoimenovani tužioci, u toku realizacije ovog treninga imali su priliku da se razgovara i post-avljaju pitanja u vezi pitanja koja se odnose na rad institucije ombudsmana i rada tužilaštva. U tom kontekstu, oni podeljeni u grupe radile u praktičnom slučaju.

Korisnici ovog treninga su novoimenovani tuži-oce PPO-VI generacije.

Nazad