19-05-2017

Pravno pisanje i rezonovanje

Pravno pisanje i rezonovanje

19. maja 2017. godine, Akademija pravde u okviru obuke za administrativno osoblje sudova i tužilaštava, je organizovao obuku na temu "Pisanja i obrazlaganja".

Cilj ove obuke je da učesnici u izradi različitih pravnih odluka i obezbeđivanje pristupa i jedinstvenih standarda za projektovanje svih vrsta akata i dokumenata sudovima i tužilaštvi-ma.

Fokus obuke je bio da se razvije jasne doku-mente, logično i dobro sažeto, na osnovu metode Irac, jednostavan i logičan pristup u rešavanju pravnih pitanja da komuniciraju pravno obrazloženje usmeno i pismeno tokom u svim fazama postupka.

Tokom ove obuke su obrađene vrste evidencija, dokumenata i papira sudova, tužilaca i proce-dure za njihovu izradu, standarda, format i postupcima koji se primenjuju - GAP analizu ovog predmeta, vođenje evidencija, komu-nikacija i izveštavanja tokove, kao i i značaj korišćenja pravog jezika i službenu prepisku standard.

Metodologija Obuka se zasniva na interaktivnim diskusijama i razgovarali su io razne sudske prakse.

Korisnici ovog treninga bili su stručni saradnici i stručni saradnici raznih sudova nivou i tužilaštvima.

Nazad