24-05-2017

Radionica o izradi normativnih akata Akademije

Radionica o izradi normativnih akata Akademije

Na 22, 23 i 24 maj, 2017, Akademija Pravde izvlačenje radionica za izradu obavezne norma-tivnih akata koji proizilaze kao rezultat stupanja na snagu Zakona o pravde akademiji.

Tokom radionice, Komisija zajedno sa radna grupa osoblja Akademije, prepoznaje norma-tivnih akata kao što je definisano Zakonom o pravosuđu akademiji i prvobitno je definisana u dizajnu prvih dela i to: Uredba za rad Upravnog odbora Akademije, regulacija programa inicijal-ne obuke i Uredba za trenere i mentore.

Ostali akti propisani ovim zakonom trebalo je da bude fokus sledećoj radionici, kako bi se is-punili rok utvrđene zakonom.

Nakon analize i diskusije, tokom izrade ovih akata, Komisija je uzela u obzir za izradu princi-pe i standarde pravnih normi u cilju boljeg rada i njihovoj praktičnoj primeni.

Akti koji su završeni i koji će biti dostavljeni na usvajanje Upravnog saveta Akademije su Pravilnik o radu Upravnog saveta i regulisanju Programa inicijalne edukacije. U međuvremenu, nacrt Uredbe za trenere i mentore i dalje da bude ispunjen na sledećoj radionici.

Nazad