30-05-2017

Napredak performanse u vođenju tužilačkog sistema

Napredak performanse u vođenju tužilačkog sistema

30 do 31. maja 2017. na Akademiji pravde u saradnji sa Tužilačkog saveta Kosova sprovodi obuku na temu "Unapređenje performanse u up-ravljanju tužilačkog sistema".

Cilj obuke je podizanje svesti među korisnicima o novim konceptima dobijenih upravljanje u duhu zakonskih promena i restrukturiranja Sekretarijata tužilačkog vijeća je stvorio novu viziju za proces kreiranja politike i pružanje usluga u okviru sistema gonjenje.

Kroz grupni rad i diskusije su razrađeni principi kao proaktivan pristup u pružanju usluga i plani-ranju blagovremeno, efektivno i efikasno, uključujući i diskusije o prijedlozima politika za unapređenje efikasne tužilaštva administraciju sistema.

Osim toga, fokus obuke bio je da se unapredi sistem ocjene rada koja predstavlja jedan od ključnih aspekata u efikasnu administraciju pra-vosudnog sistema i direktno utiče na odgo-vornost i motivaciju osoblja za pružanje kvalitetne usluge.

Korisnici ovog treninga bili su šefovi organi-zacionih jedinica u Sekretarijatu (odeljenja, po-dela i kancelarije), kao administratora tužilas-tava.

Nazad