25-05-2018

Signalizacija i zaštita novinarskih resursa

Signalizacija i zaštita novinarskih resursa

Akademija Pravde je 24. i 25. maja 2018. u saradnji sa projektom "Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi" - JUFREKS održala je obuku na temu "Signalizacija i zaštita novinarskih resursa".

Cilj obuke je bio proširenje znanje učesnika o pravu na slobodu izražavanja sa fokusom na klevetu koja se vrsi putem medija.

Tokom ove sesije obrađene su signalizacije po Savetu Evrope i Evropske direktive o zaštiti signala, standardi ESLJDP u zaštiti signalizacije i ko se smatraju signalizatorom. Sa posebnim naglaskom objašnjeno je koji su preduslovi, kako mogao biti zaštićeni? Granica između slobode izražavanja i poverljivosti u kontekstu rada, kao i test ESLJP u slučajevima signalizacije.

Tokom obuke pažnja je posvećena lokalnom pravnom okviru za zaštitu signalizatora, Zakona o zaštiti informatora i relevantnih odredaba iz Krivičnog Zakona. U okviru ove sesije obuke takođe je razmatrano pitanje zaštite novinarskih resursa po Evropskom Savetu i lokalni pravni okvir za zaštitu novinarskih resursa.

Obuka je sprovedena u obliku interaktivnih diskusija u kojima su razrađeni praktični slučajevi signalizatora i praktični slučajevi u zaštiti novinarskih resursa, gde su učesnici imali priliku da prezentuju stavove sa njihove tačke gledišta na temu o kojoj se raspravlja i praktičnom primenom stečenog znanja sa ove obuke.

Korisnici ove obuke bili su: sudije i tužioci osnovnog nivoa, kao i stručni saradnici.

Nazad