14-05-2019

Međunarodna Pravna Saradnja na Krivičnim Pitanjima

Međunarodna Pravna Saradnja na Krivičnim Pitanjima

Dana 14. maja 2019 godine, Akademija Pravde, u okviru Programa Kontinuirane Obuke i uz podršku GIZ-a, sprovela je obuku na temu Međunarodna Pravna Saradnja na Krivičnim Pitanjima“.

Cilj ove obuke je bio da se povećaju profesionalni kapaciteti sudija i tužilaca u pravilnoj primeni zakonskih odredbi koje se odnose na međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim pitanjima, počevši od izrade zahteva za pravnu pomoć isto tako i njihovo obrađivanje kada budu podnesene od dotičnih država i na izradi odluka u postupku ekstradicije (izručenja).

Tokom obuke je razrađena pravna osnova i definicije određenih postupaka međunarodne pravne saradnje, stavljajući poseban naglasak na izručenje, uloga Ministarstva pravde u ovom postupku, kao i različite mogućnosti za saradnju sa različitim državama.

Takođe, kroz primerima iz sudske prakse objašnjeno je niz aspekata kao što su: izručenje, uloga  osnovnog tužilaštva nakon prijema zahteva za izručenje, sudskih postupaka za izručenje, pojednostavljeni postupak izručenja, sudske odluke u vezi sa zahtevom za izručenje, odluka Ministarstva pravde u vezi istih, konkurentni zahtevi za izručenje, prenos krivičnog postupka, prebacivanje osuđenih lica, priznavanje i izvršenje presuda i uzajamne pravne pomoći. 

Korisnici ove obuke bili su sudije i tužioci sa osnovne i Apelacione instance, sa svih regiona Republike Kosovo.

Nazad