04-03-2020

Sudska zaštita u slučajevima imovinskog prava, servituta i ometanja poseda

Sudska zaštita u slučajevima imovinskog prava, servituta i ometanja poseda

03-04 Marta 2020.godine, Akademija Pravde je u sklopu Programa za Kontinuirane Obuke (PKO), u saradnji sa projektom finansiranim od strane EU “Podrška Građanskom Zakoniku- Faza 2”, organizovala obuku na temu “Sudska zaštita u slučajevima imovinskog prava, servituta i ometanja poseda”.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja učesnika u vezi sa sudskom zaštitom u slučajevima ometanja poseda i servituta.

Prvog dana obuke je diskutovano o ovlašćenjima imovinskog prava, poseda i imovine, karakteristikama imovinskog prava, ograničenjima imovinskog prava, susedsko pravo, utisci, važnost zaštite imovinskog prava, tužbe za zaštitu imovinskog prava, vrste tužbi, reivindikaciona tužba, publicijanska tužba, negatorska tužba tj. Actio negatoria, priroda posedovanja, pojam posedovanja, objekat posedovanja, elementi posedovanja, vrste posedovanja, sticanje i gubitak poseda, zaštita poseda i nadležnosti.

Drugog dana je obrađen rok za obaveznu egzekuciju odluke, servitut kao stvarno pravo nad stvari u tuđem vlasništvu, objekat servituta, subjekti servituta, podela servituta, način sticanja servituta, ukidanje servituta, ukidanje stvarnog servituta, ukidanje ličnog servituta.

U toku obuke je naglašeno da u postupku koji se odvija vezano na sporove zbog ometanja poseda, kao posebni parnični postupak koji je regulisan odredbama Zakona za Parnični Postupak, sud pruža sudsku zaštitu licu kojem je oduzeta stvar iz poseda ili koje je ometeno pri korišćenju stvari. Navedenim zakonskim odredbama se omogućuje brzo i efikasno ponovno odlučivanje o neregulisanom faktičkom stanju, gde razmatranje pitanja prema tužbi zbog ometanja poseda od strane suda će biti ograničen samo konstatacijom i dokazivanjem činjenica zadnjeg stanja posedovanja i ometanja koje se desilo.

Metodologija obuke je kombinovana, korišćene su interaktivne metode diskusije i razrada slučajeva, rad u grupama i razrađeni su praktični slučajevi.

Korisnici ove obuke su Sudije iz Specijalne Komore Vrhovnog Suda, Apelacionog Suda, Osnovnih Sudova iz svih regija Kosova i Profesionalni saradnici.

 

Nazad