14-05-2020

Glavni pretres i dokazna sredstva

Glavni pretres i dokazna sredstva

13 - 14 maja 2020, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke, u saradnji sa projektom koji finasira EU - „Podrška Građanskom Zakoniku, Faza 2“, sprovodi obuku na temu: „Glavni pretres i dokazna sredstva“ . Treneri angažovani za ovu obuku su g.Shukri Silejmani-sudija na Vrhovnom Sudu, g. Atdhe Berisha-sudija na Osnovnom Sudu u Prizrenu, g. Enver Hasani - bivši predsednik Ustavnog Suda i g. Haxhi Gashi - Dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta u Prištini,

Svrha ove obuke je da unapredi profesionalno znanje učesnika u vezi sa glavnim pretresom i izvođenjem dokaza, kao važnu fazu parničnog postupka.

Fokus obuke je: Koje radnje treba preduzeti na glavnom pretresu, koje su akcije i ovlašćenja suda u glavnom pretresu, identifikacija dokaza u građanskom postupku.

Tokom ove obuke razrađuju se i: Sazivanje i održavanje glavne rasprave, Dokazna sredstva i uzimanje dokaza, vrste dokaza u parničnom postupku, teret dokazivanja u parničnom postupku i pružanje dokaza (pre-dokazi).

Metodologija obuke temelji se na interaktivnim diskusijama, razrađujući različite slučajeve iz sudske prakse.

Korisnici ove obuke su: Sudije i Tužioci Osnovnog nivoa.

Nazad