20-05-2020

Posredovanje u građanskom, krivičnom i privrednom aspektu

Posredovanje u građanskom, krivičnom i privrednom aspektu

20 -  21 maja 2020, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke u saradnji sa USAID programom - Komercijalna Pravda, koji sprovode CHECCHI and COMPANY, sprovodi obuku na temu „Posredovanje u građanskom, krivičnom i privrednom aspektu ”- Regija - Đakova i Prizren.

Treneri koji su angažovani na ovoj obuci su: gđa. Makifete Saliuka - Zamenik Predsedavajućeg Sudskog Saveta Kosova, g. Besim Kelmendi - Tužilac u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca i g. Yll Zekaj - Posrednik.

Svrha ove obuke bila je unapređivanje znanja učesnika o inovacijama koje donosi Zakon br. 06/-009 o Posredovanju, kao i lakše identifikovanje odgovarajućih predmeta na koje će se uputiti u postupku posredovanja.

Fokus ove obuke je upućivanje predmeta u postupak posredovanja koji je na diskreciji sudija, ne zanemarujući volju strana u sporu i u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. Ova obuka služi kao orijentacija sudijama i ostalom osoblju sudova i tužilaštava da lakše identifikuju odgovarajuće sporove koji će se razviti u postupku posredovanja, kao i druge slučajeve za koje je predviđeno obavezno posredovanje.

Tokom ove obuke razrađuju se sledeća: principi posredovanja, pokretanje postupka posredovanja, obavezno posredovanje, postupak i obaveze sudija, razvoj postupka posredovanja, sporazum o posredovanju i njegovi efekti, prava i obaveze strana u postupku. posredovanja. Primenjena metodologija bila je kombinovanog karaktera, sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama.

Korisnici ovih obuka bili su: sudije, tužioci, stručni saradnici i posrednici iz regiona Đakovice i Prizrena.

Nazad