22-06-2020

Izrada i obrazloženje sudskih odluka

Izrada i obrazloženje sudskih odluka

22 i 23 juna 2020, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke provodi obuku na temu "Izrada i obrazloženje sudskih odluka." Treneri anga\ovani na ovoj obuci su g. Albert Zogaj- Sudija Apelacionog Suda i g. Bashkim Hyseni- Predsednik Osnovnog Suda u Uroševcu.

Svrha ove obuke je unapređivanje stručnog znanja u primeni metodologije pisanja odluka, optužnica i drugih pravnih dokumenata.

Obuka se fokusira na vrste pravnog rezonovanja i principe dobrog pravnog pisanja, koje su metode pisanja i pravno obrazloženje.

Tokom ove obuke razrađuju se zakonski uslovi za pisanje i opravdanje sudskih odluka, kao i primena IRAC metode tokom izrade sudskih odluka.

Metodologija obuke je osnovana na interaktivnim diskusijama, razrađujući različite slučajeve iz sudske prakse.

Korisnici ove obuke su: sudije Apelacionog Suda, kao i sudije i tužioci Osnovnog nivoa.

Nazad