09-06-2022

Tematska obuka iz oblasti klevete i zaštite ugleda

Tematska obuka iz oblasti klevete i zaštite ugleda

Dana 09-10.06.2022 Akademija Pravde u saradnji sa Projektom Evropske Unije JUFREX u okviru Programa Kontinuirane Obuke sprovodi obuku na temu „Tematska obuka iz oblasti klevete i zaštite ugleda“.

Treneri angažovani na ovoj obuci su: g. Sulltan Dobraj, sudija Osnovnog Suda u Peći, Ogranak u Dečanima, gđa. Flutura Kusari, ekspert Saveta Evrope i g. Imer Mushkolaj, izvršni direktor, Kosovski savet za štampu.

Svrha ove obuke je povećanje kapaciteta sudija i tužilaca u oblasti slobode izražavanja i njenih ograničenja kako je predviđeno članom 10. Konvencije.

Tokom ova dva dana na ovoj obuci će se baviti: Odbrana i ugled na lokalnom nivou: zakonodavstvo i nedavna dešavanja u slučajevima koji uključuju medije i novinare; Jurisprudencija ESLJP u zaštiti ugleda javnih ličnosti nedavni sudski kriterijumi i praksa; Vežba piramide: nivo zaštite koji se nudi različitim vrstama izražavanja; Domaća sudska praksa za zaštitu ugleda i postavljeni standardi: predmeti iz osnovnih sudova; Standardi ESLJP: prava i odgovornosti novinara i pravo na odgovor; Uloga Kosovskog saveta za štampu i Nezavisne Komisije za Medije u slučajevima klevete i zaštite ugleda; Diskusije u malim grupama o konkretnom slučaju: razlika između činjenica i mišljenja; Prezentacija biltena koje je pripremio JUFREX sa slučajevima iz prava na slobodu izražavanja.

Metodologija obuke je kombinovanog karaktera sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama uz predstavljanje praktičnih slučajeva.

Korisnici ove obuke su: sudije Vrhovnog Suda Kosova, Apelacionog Suda i sudije sa Osnovnog nivoa.

Nazad