21-06-2022

Sloboda Izražavanja i Sloboda Medija

Sloboda Izražavanja i Sloboda Medija

Od 21 do 22 juna 2022, Akademija Pravde u saradnji sa Projektom Evropske Unije JUFREX u okviru Programa Kontinuirane Obuke održava Okrugli sto na temu „Sloboda izražavanja i sloboda medija“.

Panelisti angažovani na ovom okruglom stolu su: gđa Habibe Salihu, tužilac u Specijalnom tužilaštvu Kosova, gđa. Flutura Kusari, ekspert Saveta Evrope, gđa. Saranda Ramaj, novinar Koha Grupe, g. Agron Haziri, koordinator za napade na novinare, Kosovska policija i g. Imer Mushkolaj, izvršni direktor Kosovskog Saveta za štampu.

Svrha ovog Okruglog stola je povećanje kapaciteta pravnih stručnjaka za implementaciju međunarodnih i evropskih standarda u oblasti slobode izražavanja.

Tokom ova dva dana za ovim okruglim stolom se tretiraju; Kleveta i zaštita ugleda (domaći pravni okvir i sudski sporovi), strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP), uloga kosovskog saveta štampanih medija i nezavisne komisije za medije u zaštiti ugleda.

Metodologija okruglog stola je kombinovanog karaktera sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama uz predstavljanje praktičnih slučajeva.

Korisnici ovog Okruglog stola su: sudije i tužioci sa Osnovnog nivoa, stručni saradnici, policijski službenici i advokati.

Nazad