24-06-2022

GJEDNJ Praksa i odluke ESLJP

GJEDNJ Praksa i odluke ESLJP

Dana 24 juna 2022, Akademija Pravde u saradnji sa GIZ-om u okviru drugih aktivnosti sprovodi obuku na temu „Sudska praksa u radnim sporovima“.

Treneri angažovani na ovoj obuci su g. Valon Totaj, predsednik Apelacionog Suda i g.Lumni Sallauka sudija Apelacionog Suda.

Svrha ove obuke je da unapredi primenu praksi i odluka ESLJP od strane sudova Republike Kosovo i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Protokola 1 (Zaštita imovine).

U okviru ove teme razmatraju se i praksa i odluke EKLJP u pitanjima poštovanja privatnog i porodičnog života (član 8. Konvencije).

Metodologija ove obuke se sprovodi kombinovano kroz interaktivnu metodu i praktične slučajeve iz EKLJP, u vezi sa diskriminacijom.

Korisnici ove obuke bili su 10 službenika Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoć iz svih regiona, kao i dvoje sudija sa Osnovnog nivoa i stručni saradnik Osnovnog Suda.

Nazad