Departament za Administraciju i Finansije

Departament za Finansije i Administraciju u svom mandatu obuhvata oblast uprave, informacione tehnologije, ljudske resurse, finansije, nabavku, logistiku i arhivu AP. Departament za Administraciju i Finansije odgovoran je za:

 • Izrada i implementacija razvojnih politika u oblasti administracije,
 • Obezbedivanje, koordiniranje,upravljanja u pružanju administrativnih i finansijskih usluga u vezi sa funkcijama AP i podršku aktivnostima AP.
 • Razvoj jedne profesionalne,efikasne i funkcionalane administracije , efikasnog  u skladu sa potrebama i specificnostima AP.
 • Planiranje, projektovanje , izveštavanje, nadzor i upravljanje budžetom i finansijama AP ukljucujuc´i donacije , kao i nadzor i kontrolu sitnih novcanih troškova,
 • Sprovodenje zakona i propisa koji regulišu administrativnu sferu budžet i finansije, 
 • Planiranje, koordinaciju i upravljanje aktivnostima javne nabavke u AP u potpunosti i u skladu sa odredbama zakona i drugim pravnim akatama javnih nabavki.
 • Sprovodenje zakona , uredbi i administrativnih uredba u vezi sa državnim službenicima.
 • Planiranje, nadzor i upravljanje opremom informacione tehnologije, sistema telekomunikacione mreže i softverskih programa, koji su u vlasništvu AP
 • Planiranje, nadzor i upravljanje imovinom AP.
 • Pružanje logisticke usluge, ukljucujuc´i nabavku robe, usluge prevoza, održavanje objekta i arhive AP,
 • Pružanje administrativnih usluga u oblasti osoblja i informacione tehnologije,
 • Koordinacija sa relevantnim institucijama za sprovodenje zakona u okviru funkcija departamenta.
 • Departamentom za Administraciju i Finansije, rukovodi Direktor za Administraciju i Finansije, koji o svom radu izveštavaju direktora AP.

Departament za Administraciju i Finansije ima sledec´u organizacionu strukturu:

 • Direktor za Administraciju i Finansije,
 • Rukovodioc Divizije za TI,
 • Visoki Službenik TI za sisteme,
 • Visoki Službenik za Nabavke,
 • Visoki Službenik za Jezike,
 • Službenik za Obvezivanje Budžetnih Sredstava,
 • Službenik za Osoblje,
 • Administrativni Asistent,
 • Šofer/Domar,
 • Tehnički Asistent/Logistika.

V.D Direktor za Administraciju i Finansije za: Faton Fetoshi

Emaill: faton.fetoshi@rks-gov.net

Tel. 038 200 18 661

Nazad