Donatori

Organizacija Naziv projekta Objektivi Trajanje
Američka Ambasada OPDAT Pomoć́ Kosovu u razvoju i primeni sposobnosti za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, privrednih zločina, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, trgovine narkoticima i drugih međunarodnih kriminalnih aktivnosti.  
Evropski Savet JUFREX Promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope, sa posebnim naglaskom na Sudstvo u jugoistočnoj Evropi.  04.2016 03.2019
Evropski Savet Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Kosovu (Faza 2) Jačanje domaćih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 04.2019 03.2021
EU Daljnja podrška za Kosovske Institucije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Podrška kosovskim institucijama u sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući pranje novca, korupciju i nasilni ekstremizam.

13.02.2017 12.02.2020

USAID

Program usavršavanja pravnog sistema

  (JSSP)

Promovisanje sudskog sistema koji se pridržava visokih standarda nezavisnosti, nepristrasnosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti, i podržavanju funkcionisanja integrisanja sudskih struktura na severu.

08.02.2013

13.02.2021

USAID Program za Imovinska Prava Poboljšanje režima imovinskih prava na Kosovu, jačanje vladavine zakona i podsticanje ekonomskog rasta i investicija.

02.08.2012 17.08.2020

UNODC Terorizam    

EU

Podrška za Građanski Zakonik - Faza II Poboljšanje standarda sudskog sektora na Kosovu. Ovaj projekat će podržati Ministarstvo Pravde u cilju finalizacije Građanskog Zakonika i doneti ga preko procesa usvajanja. Podržaće sveobuhvatno savetovanje za projekat zakona za izgradnju društvenog konsenzusa o traženim izmenama za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i standardima EU.

01.02.2017 31.01.2020

USAID Komercijalna Pravna Aktivnost Smanjivanje mogućnosti za korupciju i poboljšanje percepcije preduzeća i javnosti o korupciji poboljšanjem rešavanja komercijalnih sporova, jačanjem primene presuda i podsticanjem razumevanja procesa koji podstiču investicije i ekonomski rast na Kosovu. 02.2019 02.2024 
UNDP Podrška za Jačanje Vladavine Zakona na Kosovu UNDP-ov projekat podrške za Jačanje Vladavine Zakona na Kosovu radi na stvaranju nezavisnog, odgovornog i efikasnog Sistema pravde koji promoviše standard ljudskih prava i garantuje pristup pravu za sve.

10.2014

01.2020

GIZ/LARP Pristup pravu i vladavina zakona za građane Kosova Transparentnost i efikasnost procesa pravne reforme Kosova 2019-2021
Francuska Ambasada   Praksa  
UNICEF   Obuka za maloletnike  
iProceeds Ciljanje kriminala zbog prihoda vrši se na internetu u jugoistočnoj Evropi i Turskoj Osnaživanje vlasti u regiji IPA za potraživanje, zaplenu i konfiskaciju prihoda stečenog preko internet-kriminala i sprečavanje pranja novca na internet.  
OSCE   Prevod materijala na SR  

Projekat

KPMG

  Obuke  
EULEX   Žene u vladavini zakona  
UNHCR/ CRPK   Obuke za Azil i lica bez državljanstva  

 

Nazad