E-learning (Ucenje na daljinu)

Učenje na daljinu (E-učenje) učenja na daljinu znači korišćenje elektronske tehnologije, van tradicional-nog sobi za trening, koje se nude korisnicima kroz: kurseva i modula obuke, audio i video snimaka. Prednosti primene ovog oblika učenja su mnogi, u velikoj meri štedi vreme i troškove putovanja, i usluge raspored u svakom trenutku gde učesnici mogu da prate određenu obuku. Ova metodologija obuke, koja sada važi opsežne institucije za obuku, će obuhvatiti modula obuke iz različitih oblasti, koja će biti dostupna za Korisnici. Trajanje obuka dva meseca je za grupu, korisnici su sudije, tužioci i ad-ministrativno osoblje sudova i tužilaštava.

Cilj ove platforme se sastoji od pružanja mogućnosti da sudije, tužioci i drugi profesionalci u sudskog i tužilačkog sistema, u odgovarajućem trenutku i po-hađaju često kurseve, sa kamatom, elektronskim putem. Isto tako, putem treninga na ovoj platformi ima za cilj da dodatno stručno usavršavanje svih kat-egorija korisnika AP.

AP funkcija platforme za učenje na daljinu, koji u velikoj meri zadovolji potrebe i zahteve za obuku.

Link

U okviru platforme za učenje na daljinu/e-learning, kursevi koji su razvijeni i koji će biti objavljeni na mreži po potrebi, mogu se naći kao u nastavku:

 • Pravni engleski;
 • Upravljanje stresom;
 • Informaciona tehnologija;
 • Pravda za decu;
 • Faze podizanja optužnice i izjašnjavanja o krivici;
 • Upravljanje i rukovođenje sudovima/tužilaštvima;
 • Računovodstvo za sudije u slučajevima stečaja;
 • Posredovanje u krivičnom i građanskom smislu;
 • Obuka o primeni poreskog zakonodavstva na Kosovu;
 • Javne nabavke;
 • Veštine društvene komunikacije;
 • Komunikacija;
 • Autorsko pravo;
 • Profesionalna etika po novom konceptu (Zakon o disciplinskoj odgovornosti);

U međuvremenu, kursevi koji su nedavno razvijeni i za koje se očekuje da budu integrisani u platformu su sledeći:

 • Pritvor
 • Trgovačke marke, patenti, industrijski dizajn

Pored ovih kurseva, tokom 2022. godine Akademija pravde planira da razvije nove kurseve obuke i to:

 • Zaplena i konfiskacija;
 • Borba protiv korupcije (prema zakonskim izmenama);
 • Integracija kursa "Sprečavanje torture" sa HELP platforme Saveta Evrope;

 

Nazad