Izvršni Direktor Enver Fejzullahu

  1. Izvršni direktor Akademije rukovodi Akademijom pravde (u daljem tekstu: direktor) i ima sledeće nadležnosti:

1.1. zastupa Akademiju pred domaćim i međunarodnim institucijama;

1.2. odgovoran je za upravljanje, opštu administraciju i zakonitost rada Akademije;

1.3. učestvuje u radu Upravnog Odbora bez pravo glasa i predsedava Programskim Odborom; 1.4. obezbeđuje sprovođenje odluka Upravnog Odbora;

1.5. predlaže godišnji nacrt budžeta Akademije;

1.6. predlaže program rada Akademije;

1.7. predlaže Strategiju, Plan rada i Program obuka;

1.8. predlaže listu trenera za usvajanje od strane Upravnog odbora i sa te liste određuje trenera za sprovođenje programa;

1.9. upravlja finansijskim sredstvima i imovinom Akademije;

1.10. Predlaže Nacrt Praviklnika za unutrašnje organizovanje i sistematizaciju radnih mesta Akademije, Nacrt Praviklnika o izboru trenera, Nacrt Praviklnika o radu Upravnog Odbora, i Nacrt Praviklnika o radu Programskog Odbora i drugih podzakonskih akti utvrđeni ovim zakonom;

1.11. priprema redovne godišnje izveštaje i druge izveštaje na zahtev Upravnog Odbora; 1.12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Akademije

Contacti:

e-mail: enver.fejzullahu@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 666

Nazad