Izvestaj

  • Godisnji Izvjestaj rada 2017
    20.11.2018 Godisnji Izvjestaj rada 2017 Izveštaj uključuje kontinuiranu obuku sudija i tužilaca iz svih oblasti prava, posebno; građanskog, krivičnog,maloletnickog pravosuđa,administrativnog,ustavnog,privrednog, međunarodnog,Prava EU,Ljudska Pprava i osnovne slobode, i teme i moduli obuke interdisciplinarnog karaktera kao što su profesionalna etika, pravno obrazloženje , menadžment i ostala obuka koji su detaljno prikazani u ovom izveštaju. Davnlod »