• 03Decembar

   Profesionalna etika (sudije koje nisu završile obuku na platformi, gr. I )

  • 04-05Decembar

   Specijalizovani Program-Obuka u jacanju profesionalnih kapaciteta u borbi protiv kibernetickog kriminala(Sesija III)

  • 10Decembar

   Profesionalna etika (sudije koje nisu završile obuku na platformi, gr. II )

  • 03Decembar

   Kretanje i boravak stranaca kao i pravni postupci prema njima u Republici Kosovo

  • 05Decembar

   Izvršenje sudskih odluka u porodicnim pitanjima i radnim sporovima

  • 11Decembar

   Predkrivicni postupak, pre pocetka istrage

  • 04Decembar

   Pravni lekovi u Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova

  • 05Decembar

   Punëtori mbi “Harmonizimin e çasjes ndaj Politikës Ndëshkimore”

  • 12Decembar

   Pravo na poštovanje privatnog i porodicnog života, prebivališta i dopisivanje, sklapanje braka i stvaranje porodica i ravnopravnost supružnika - clan 8. EKLjP-a

Prijava za obuku