• 07-08Maj

   Interpretimi i legjislacionit tatimor në Kosovës

  • 13Maj

   Zbatimi i Ligjit për Azilin në Republikën e Kosovës

  • 16-17Maj

   Krimet e luftës

  • 08-11Maj

   Kodi Penal dhe Kodi i Procedures Penale - Pejë

  • 14Maj

   Bashkëpunimi Juridik ndërkombëtar në çështjet penale

  • 16-18Maj

   Kodi Penal dhe Kodi i Procedures Penale - Ferizaj

  • 10Maj

   Barazia Gjinore në kontestet për të drejtën e trashëgimisë dhe në kontestet nga marrëdhënia e punës

  • 16Maj

   Lejimi i përmbarimit dhe vendosja sipas prapësimit

  • 23Maj

   E drejta për liri dhe siguri - neni 5 i KEDNJ

Prijava za obuku