• 01Novembar

   Mjetet juridike në procedurë penale

  • 06Novembar

   Përmbarimi i vendimeve gjyqësore në çështjet familjare dhe kontestet e punës

  • 08Novembar

   Barazia gjinore në çështjet familjare-pasuria e përbashkët e bashkëshortëve GIZ

  • 02Novembar

   Kodi i Etikes Regjioni i Prishtinës

  • 07Novembar

   Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore

  • 09Novembar

   Kodi i Etikes Regjioni – Gjilan, Ferizaj

  • 05Novembar

   Kodi i Etikes Regjioni - Pejë, Prizren, Gjakovë

  • 07-08Novembar

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsioni – Sesioni III

  • 12Novembar

   Fuqizimi i përkujdesjes alternative i sistemit të strehimit familjar për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve pa kujdesje prindërore UNICEF Regjioni Prishtine, Ferizaj, Gjilan, Mitrovice

Prijava za obuku