• 01Mart

   Menyrat e Fitimit të Pronesise (Gjykata Themelore Prizeren , Gjakove dhe Peje)

  • 06Mart

   Menyrat e Fitimit të Pronesise (Gjykata Themelore Prishtinë)

  • 14Mart

   Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve dhe pjestimi i saj

  • 01Mart

   Bashkëpunimi Juridk Ndërkombëtar

  • 07Mart

   Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore

  • 18Mart

   E drejta e mbrojtjes së pronës - Neni 1 i Protokolit nr.1 të KEDNJ

  • 05Mart

   Prishja e rendit dhe e qetësisë publike

  • 12-15Mart

   Program i hetimeve financiare - trajnimi 1-rë

  • 19-20Mart

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit - Sesioni I

Prijava za obuku