• 01-02Jul

   Ispitivanje oštecene strane u krivicnim delima protiv seksualnog integriteta

  • 13-14Jul

   Specijalizovani Program Obuke- Organizovani kriminal i korupcija - Sesija II

  • 28-29Jul

   Specijalizovani Program-Kiberneticki kriminal, elektronski dokazi - Sesija II

  • 08-09Jul

   Sudska zaštita u sporovima iz radnog odnosa prema Zakonu o Radu

  • 15-16Jul

   Trgovina ljudima i krijumcarenje migranata

  • 09-10Jul

   Falimentimi

  • 21-22Jul

   Specijalizovani Program Obuka- Pranje Novca-Sesija II

Prijava za obuku