• 17Januar

   Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale

  • 28Januar

   Personat juridik si kryes të kundërvajtjes

  • 21Januar

   Shqyrtimi paraprak i padisë

  • 29Januar

   E drejta ne Prone: Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane ne rastet e pronësisë

  • 24-25Januar

   Procedurat alternative

  • 30-31Januar

   Porogram i Specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteve profesionale në luftën e shperlarjes se parave - Sesioni I

Prijava za obuku