Veprimtaritë – përgjegjësitë prokuroriale dhe jo prokuroriale

Modul: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Podmodul: Etikë profesionale

Opis

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me parimet specifike të Kodit të Etikës për prokuror, respektimi i këtij kodi, mbrojtja e të dyshuarve të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, për veprimtaritë jo prokuroriale dhe administrative, të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap mësim dhe leksione, dhe veprimtari në lidhje me ligjin dhe drejtësinë. Gjithashtu në këtë sesion janë zbërthyer edhe tema nga parimi – shmangja nga konflikt interesi si dhe arsimimi dhe trajnimet e prokurorëve dhe e drejta e prokurorit në veprimtari shoqërore – qytetare.

 

Ciljeva

Njoftohen me përgjegjësitë prokuroriale, joprokuroriale dhe administrative të prokurorëve; Zbatojnë parimin e mbrojtjes së të dyshuarve, të dëmtuarave dhe dëshmitarëve; Zbatojnë shmangien nga konflikti i interesit dhe; Vlerësojnë të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap mësim dhe leksione.

Mesto

Lokacija: Akademija Pravde

Citi: Priština

Countri: Kosovo

Trener:

Jetish Maloku

  • 26 Maj