Detyrat dhe funksionet e Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD)

Modul: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Podmodul: Etikë profesionale

Opis

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me detyrat dhe funksionet e ZPD-se, kush është dhe kur është themeluar ZPD-ja, sjelljet e pahijshme që do të hetoj ZPD-ja, çfarë do të bëj ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur. Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe çështje se me atë se çka bën, dhe çka nuk bën ZPD-ja?

Ciljeva

Njoftohen me detyrat dhe funksionet e ZPD-se; Identifikojnë çka bën, dhe çka nuk bën ZPD-ja; Njoftohen me sjelljet e pahijshme që do të hetoj ZPD-ja; Shpjegojnë çfarë do të bëj ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur;  Shpjegojnë se çfarë do të ndodhë pas hetimit të bërë nga ZPD-ja.

Mesto

Lokacija: Akademija Pravde

Citi: Priština

Countri: Kosovo

Trener:

Jetish Maloku

  • 01 Jun