Obuka za administrativno osoblje u sudovima / tužilaštvu i drugih stručnjaka

Na osnovu svog mandata, AP razvija programe obuke u cilju povecanja profesionalnih sposobnosti drugih profesionalaca koji zbog svoje prirode i funkcije, su deo i doprinose direktno na pravosudni i tužilacki sistem Kosova.

Pored sudije porotnika i profesionalnih saradnika sudova i tužilaštva, AP posvecuje posebnu pažnju i profesionalcima, ciji je rad povezan sa sudovima i tužilaštvima.

Obuke za administrativno osoblje sudova i tužilaštava za 2022

Obuke za slobodne profesije za 2022

Nazad