Departament Programa

Departamentom Programa rukovodi Koordinator Programa, Kordinator Programa zamenjuje Direktora u slucaju njegove odusutnosti,isti obavlja duznosti koje mu Direktor  dodeljuje u skladu sa Statutom AP. Glavne obaveze i odgovornosti Departamenta Programa su:

 • Razvijanje politike, strategije i planove za pravno obrazovanje i efikasni razvoj sudsko i tužilackog sistema, u kontekstu funkcije AP,
 • Razvijanje i implementacija programa obuke za pravno obrazovanje, u kontekstu funkcije AP,
 • Razvoj, koordinacija , organizacija i nadzor  rada u sprovodenju funkcija AP, propisane zakonom i statutom
 • Identifikacija problema u primeni zakona od strane sudija i tužilaca,
 • Davanje preporuke, uputstava i pravnihmišljenjainstitucijama prilikom dizajniranja i izmene zakona
 • Saradnja sa drugim institucijama na lokalnom nivou za uspostavljanje odgovarajuc´e pravne infrastrukture,
 • Priprema za objavljivanje prirucnika i drugih dokumenata koja podržavaju rad sudija i tužilaca, 
 • Organizovanje aktivnosti u inostranstvu za jacanje kapaciteta sudija i tužilaca,
 • Razvijanje metodologije obuke i organizovanje obuke za trenere.

Odsek Programa se sastoji od sledeće organizativne strukture:

 • Direktor Kancelarije Programa Obuka,
 • Stalni trener iz redova civilnih službenika,
 • Stalni trener iz redova sudija i tužilaca,
 • Službenik za razvoj i saradnju.
Nazad