Ostale publikacije

 • Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača
  22.11.2019 Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača Ovaj Priručnik o zaštiti uzbunjivača daje smernice kako institucijama tako i potencijalnim uzbunjivačima u skladu sa Zakonom br. 06/L-085 o zaštiti uzbunjivača na Kosovo, uključujući saznanja na osnovu međunarodnog istraživanja. Priručnik daje informacije i smernice o prijavljivanju nepravilnosti, i obradi prijava o nepravilnostima. Osim toga, ovaj Priručnik može da se koristi za svrhe obuke, i za osmišljavanje i realizaciju internih sistema izveštavanja. Davnlod »
 • Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi Priručnik za obuku
  16.10.2019 Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi Priručnik za obuku Priručnik, u vezi sa najboljim sredstvima i praksama za medunarodnu saradnju za povrat imovine ima za cilj da pomogne praktičarima efikasnog oporavka međunarodnih aseta pružajući uputstva za najbolje prakse za međunarodnu saradnju. Priručnik sadrži relevantno međunarodno i evropsko zakonodavstvo za povratak imovine, standarda i mehanizama za međunarodnu saradnju, takođe je i praktično sredstvo za istražitelje, tužioce, sudije i ostale institucije uključene u traganju i identifikaciji imovina, zaleđavanja i oduzimanja, oduzimanja, uključujući i konfiskovanje zasnovano na nepoverenju i poništavanje međunarodne imovine. Davnlod »
 • Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima
  16.10.2019 Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima Priručnik o efikasnom povratu imovine u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, pruža sveobuhvatni sažetak međunarodnih i evropskih standarda za oduzimanje prihoda od kriminala i korupcije, opisuje rad nadzornih organa Evropskog Saveta u vezi sa ovim standardima i razmatra zaštitne mere koje je razvio Evropski Sud Ljudskih Prava pri sprovođenju Evropske Konvencije za Ljudska Prava. Priručnik takođe sadrži širok pregled nacionalnog zakonodavstva svih jurisdikcija Zapadnog Balkana i pruža objašnjenje koncepta proširene konfiskacije iz komparativne perspektive. Davnlod »
 • Praksa apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje
  15.10.2019 Praksa apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje Davnlod »
 • Analiza kaznene Politike u slučajevima Korupcije
  03.04.2019 Analiza kaznene Politike u slučajevima Korupcije Ovaj izveštaj predstavlja prvi dokument koji je pripremila Komisija i ima za cilj: - Da predstavi opšti pregled zasnovan na odlukama donetim tokom 2018. od strane sudova svih instanci u vezi sa delima vezanim za korupciju; i - Da predstavi analizu trendova u merenju kazne u slučajevima korupcije na osnovu analize 27 nasumično izabranih predmeta. Davnlod »