Program Pocetne Obuke

Akademija Pravde, u okviru svog mandata, organizuje početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce. Svrha ovog programa je razvoj profesionalnih, etičkih i međuljudskih kompetencija novoimenovanih sudija i tužilaca.

Obuka sudija je od suštinskog značaja za funkcionisanje profesionalnog pravosudnog i tužilačkog sistema, a posebno se obuka novoimenovanih sudija i tužilaca smatra jednim od ključnih faktora u garantovanju nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalne i etičke kompetentnosti pravosuđa.

Program obuke traje 12 meseci i organizovan je po ovoj strukturi: kombinovani model teorije i prakse koji obuhvata sve grane domaćeg prava i prava, Acuquis Communautarie, Evropska Konvencija o Ljudskim Pravima i drugi međunarodni akti takođe obuhvataju interdisciplinarnu obuku i pregled i simulacija slučaja.

Dok drugi deo, praktična obuka se odvija u sudovima/tužilaštvima gde su imenovani i obuhvata praktične aspekte rada sudije/tužioca gde se fokusira na razvoj praktičnih veština kako bi ih primenili nakon obuke.

Akademija Pravde, tokom 2022 sprovodi program početne obuke za osmu generaciju sudija, koji pohađa 24 novoimenovane sudije.

Rukovodilac Programa Početne Obuke je: gdj. Valmira Pefqeli

E-mail: valmira.pefqeli@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 668

Nazad