Programski Savet

Programski Savet je stručni organ koji je posvećen pružanju kvalitetne obuke koju nudi Akademija.

Programski Savet sa sastoji od sedam (7) članova, koje imenuje Upravni Savet, iz reda sudija, državnih tužilaca i drugih stručnjaka.

Mandat članova Programskog Saveta, sa izuzetkom izvršnog direktora, je četiri (4) godine koji se može obnoviti za još jedan mandat.

Predsedavajući Programskog Saveta je ex officio Izvršni Direktor Akademije.

Za svoj rad Programski Savet izveštaju Upravnog Saveta.

Programski Savet po zakonu imaju sledeće nadležnosti:

 • nacrti predlog programa obuke Akademije u saradnji sa SSK i TSK;
 • prati sprovođenje programa i njihovog uspeha;
 • daje uputstva za unapređenje metoda i tehnika obuke, samostalno i u saradnji sa trenerima i mentorima;
 • daje mišljenje o listi trenera i mentora;
 • daje savete, predloge i sugestije, vlastima Akademije za poboljšanje kvaliteta obuke;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i podzakonskim aktima Akademije.

Članovi Programskog Saveta su:

 • Enver Fejzullahu, Izvršni Direktor, Akademija Pravde;
 • Agim Maliqi, sudija Vrhovnog suda;
 • Mahir Tutuli, sudija Apelacionog suda;
 • Afrim Shala, sudija Apelacionog suda;
 • Besim Kelmendi, tužilac u Kancelariji glavnog državnog tužioca;
 • Habibe Salihi, tužilac u Specijalnom tužilaštvu Republike Kosova;
 • Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi, Dekan Pravnog fakulteta, Univerziteta u Prištini.
Nazad