Broshura

  • Arsimim Ligjor për Drejtësi
    27.06.2011 Arsimim Ligjor për Drejtësi Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) ka shënuar 10 (dhjetë) vite nga themelimi i tij. Rezultatet e arritura gjatë kësaj kohe janë inspirim për rritjen e aktiviteteve në të ardhmen. Shkarko »