Qasje në dokumentet zyrtare

Për qasje në dokumentet zyrtare, ju lutem përdorni informatat e poshtëshënuara:

Personi kontaktues: Fitore Zariqi

Email: fitore.zariqi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 660

Prapa