Qasje në dokumentet zyrtare

Për qasje në dokumentet zyrtare, ju lutem përdorni informatat e poshtëshënuara:

Personi kontaktues: Vjollca Gashi

Email: vjollca.t.gashi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 660

Formular kërkesë për qasje në dokumente publike

Prapa