• 03Tetor

   Matja e dënimit

   Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit; - Rrethanat lehtësuese dhe renduese; - Zbutja e dënimit...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Interpretojnë...
  • 06-07Tetor

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit Sesioni II

   Analizat forenzike - Përdorimi i mjeteve të institucioneve relevante për luftimin e korrupsionit në...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Demonstrojnë...
  • 11Tetor

   Shqyrtimi paraprak i padisë dhe përgatitja e shqyrtimit kryesor

   Padia dhe përmbajtja e saj; - Dispozitat e Ligjit për Procedurën Kontestimore, për shqyrtimin paraprak...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Zgjerojnë njohuritë...
  • 04Tetor

   Shpronësimi dhe kompensimi i pronës së shpronësuar

   Organi kompetent për shpronësim; - Procedura e cila duhet t’i paraprijë shpronësimit; - Procedura...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Identifikojnë...
  • 10Tetor

   Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale dhe bashkimi kriminal

   Bashkëkryerja; - Shtytja dhe ndihma në kryerjen e veprës penale; - Bashkimi kriminal; - Marrëveshja...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Dallojnë format...
  • 12Tetor

   Barazia gjinore në procedurë gjyqësore - Analiza e Vendimeve Gjyqësore

  • 05-07Tetor

   Hetimi Financiar

  • 10-11Tetor

   Neni 10 i Konventës Evropiane

   Kuptimi dhe natyra juridike e lirisë së shprehjes; - Analizë e nenit 10 të KEDNJ-së; - Efektet që...

   • - Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Kuptojnë natyrën...
  • 13Tetor

   Trajtimi i rasteve te dhunës ndaj mediave

Apliko për trajnime