• 01Mars

   Ligji për Shoqëritë Tregtare

   Mënyrat e organizimit, stMënyrat e organizimit, struktura e kapitalit, dhe të drejtat dhe detyrimet...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 13Mars

   Palët në procedurë, bashkëndërgjyqësit dhe ndërhyrësit në procedurë

  • 20Mars

   Mbrojtja efektive në procedurë penale dhe garantimi i barazisë së palëve-caktimi i mbrojtësit me shpenzime publike

   • Kushtet për mbrojte të detyrueshme; • Procedura penale duhet të zhvillohet për vepër penale të dënueshme...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njoftohen me infrastrukturen...
  • 01-02Mars

   Abuzimi seksual i femijeve

  • 15Mars

   E drejta e BE-së në funksion të zbatimit të MSA-së

   E drejta e BE-së dhe ndikimi i saj në legjislacionin e brendshëm gjatë zbatimit të MSA-së: Zbatimi...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin të drejtën e BE-së...
  • 21-22Mars

   Instrumentet e të drejtës penale ndërkombëtare për ndjekjen penale të krimeve të luftës në kuadër të juridiksionit të Kosovës – Një qasje praktike

   • Baza ligjore vendore dhe ndërkombëtare për krimeve të luftës; • Format e zbatueshme të përgjegjësisë...

   • Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: • Përvetësojnë njohuritë...
  • 06Mars

   Procedura gjyqësore në bazë të kompetencave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit

   • Kompetenca funksionale me fokus në Dhomën e Posaçme; • Parashtruesit dhe palët kundërshtare në Dhomën...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 15-16Mars

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit - Sesioni I

   Sesioni I 1. Identifikimi dhe Vlerësimi i Korrupsionit të mundshëm zyrtar • Struktura ligjore vendore...

   • Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: • Demonstrojnë përdorimin...
  • 22Mars

   Zbatimi praktik i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

   • Baza ligjore e përpunimit të ligjshëm të të dhënave personale; • Mbrojtja institucionale e të dhënave...

   • Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje të: • Zbërthejnë mbrojtjen institucionale...
Apliko për trajnime