• 02Maj

   Etika profesionale- Gjykata Themelore në Gjilan

  • 04Maj

   Etika profesionale- Gjykata Themelore në Pejë

  • 10-11Maj

   Punëtori per rishikimin e modulit Drjetesi per fëmijë aspekti penal

  • 03Maj

   Etika profesionale- Gjykata Themelore në Prizren dhe Gjakovë

  • 08Maj

   Renta, llojet dhe caktimi i saj

   • Kur caktohet renta dhe çfarë forme të dëmit paraqet: • Mënyra e caktimit të rentës dhe llojet e saj; •...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Vlerësojnë kushtet e nevojshme...
  • 10-11Maj

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik - Sesioni I

   Sesioni I • Teknologjia dhe krimi; • Interneti dhe krimi; • Kërcënimet, tendencat dhe sfidat e krimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Vlerësojnë riskun potencial...
  • 03Maj

   Hetimet Financiare

   • Prokurimi publik me theks të veçantë dallimi në mes të shkeljes administrative në procedurën e prokurimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 10Maj

   Masat e diversitetit

   • Kushtet ligjore për shqiptimin e masave të diversitetit; • Llojet e masave të diversitetit; • Përfitimet...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Interpretojnë drejt dispozitat...
  • 15Maj

   Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit

   • Faktorët e stresit; • Llojet e stresit; • Shenjat dhe simptomat paralajmëruese të stresit; • Stresi...

   • Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin karakteristikat...
Apliko për trajnime