• 01Mars

   Bashkëndërgjyqësia

  • 14Mars

   Qasje multi-institucionale ndaj Dhunës Gjinore, me theks të veçantë në rastet e keqpërdorimit të fëmijëve - Regjioni Mitrovicë

  • 16Mars

   Qasje multi-institucionale ndaj Dhunës Gjinore, me theks të veçantë në rastet e keqpërdorimit të fëmijëve - Regjioni Pejë

  • 02Mars

   Arsyetimi gjyqësor dhe të drejtat e njeriut

  • 14-15Mars

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës në familje

  • 16-17Mars

   Punëtori - Unifikimi i Praktikës Gjyqësore

  • 07Mars

   Ndërmjetësimi

  • 15Mars

   Punëtoria: Qasja në dokumente publike të cilat i posedon policia dhe institucionet e drejtësisë

  • 20Mars

   Trajnim i avancuar për parandalimin e dhunës në familje- Konventa e Stanbollit

Apliko për trajnime