• 03-04Tetor

   Kontrata për ndërtimin

  • 05Tetor

   Ndërmjetësimi - (Prishtinë – Mitrovicë)

  • 13-14Tetor

   Risitë e Kodit të Procedurës Penale

  • 03-04Tetor

   Kripto Asetet dhe përdorimi i tyre për veprën e Pastrimit të Parave

  • 10-11Tetor

   Program i Specializuar i Trajnimit Pastrimi i parave dhe hetimi financiar – Sesioni III

  • 17-18Tetor

   KEDNJ-së si dhe korniza ligjore nacionale në rastet e diskriminimit dhe raporti me ligjet e tjera me theks në Ligjin e Punës dhe Ligjin e Procedurës Kontestimore

  • 04-06Tetor

   Hetimi i trafikimit të fëmijëve me fokus te fëmijët në situatë rrugë

  • 12-13Tetor

   Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështje civile

  • 19-20Tetor

   Legjislacioni vendor lidhur me statusin e të huajve dhe atij ndërkombëtarë

Apliko për trajnime