• 01-02Dhjetor

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit

   - Zgjidhja e rasteve të korrupsionit zyrtar; - Shkuarja në gjyq - paraqitja e rastit; - Zgjidhjet...

   • Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: Demonstrojnë përdorimin...
  • 05Dhjetor

   Procedura gjyqësore për zgjidhjen e martesës

   - Procedura e zgjidhjes së martesës me anulim; - Procedura e zgjidhjes së martesës me shkurorëzim; -...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 07Dhjetor

   Kodi i Procedurës Penale

  • 04Dhjetor

   Kodi Penal

  • 06Dhjetor

   Urdhërkontrolli

   - Procedura para fillimit të kontrollit dhe të drejtat e të pandehurit; - Kufizimet në kontroll; -...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: Analizojnë procedurën...
  • 07-08Dhjetor

   Dëshmitë e mbledhura nga facebook dhe platformat tjera te mediave sociale

Apliko për trajnime