Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

19.04.2018 » Bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë Më 19 prill 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë”.
19.04.2018 » Shkathtësitë teknike për intervistimin e dëshmitarëve/viktimave të krimeve të luftës me fokus në rastet e dhunës seksuale dhe gjinore në konfliktet e armatosura Më 19 - 20 prill 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me EULEX organizon trajnimin dy ditorë me temë “Shkathtësitë teknike për intervistimin e dëshmitarëve/viktimave të krimeve të luftës me fokus në rastet e dhunës seksuale dhe gjinore në konfliktet e armatosura”.
18.04.2018 » Sistemi prokurorial struktura dhe kompetencat Më 18 prill 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Sistemi prokurorial struktura dhe kompetencat”.
17.04.2018 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar Më 17 prill 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë”.
13.04.2018 » Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale ( Mitrovicë) Më 13 prill 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me EULEX organizon trajnimin me temë “Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale”.