Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, sesioni i katërt- Veprat penale në kuadër të kapitullit XXVI- të Kodit Penal të Republikës së Kosovës

Më 20 maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar tra... Më shumë

Hetimi financiar dhe rikuperimi i aseteve

Më 20-24 maj 2024, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNDP/SAEK, janë duke realizuar trajnimin me temë “Hetimi Financiar dhe Rikuperimi i aseteve... Më shumë

Hyrje në punën e gjykatave dhe prokurorive; struktura, organogramet; kategoritë e stafit administrativ dhe të drejtat e detyrimet e tyre, Specifikat e punës në çështjet civile, çështjet penale dhe çështjet administrative; llojet e rasteve, aktet gjyqësore dhe seancat gjyqësore

Më 20 Maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin “Hyrje në punën e gjykatave dh... Më shumë

Moduli: Kodi Penal-pjesa e përgjithshme, sesioni i pestë: Dashja

Më 20 Maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar tra... Më shumë

Trajnimi i avancuar kundër dhunës në familje, Implemnetimi i Konventës së Stambollit

Më 17 maj 2024, Akademia e Drejtësisë, në bashkëpunim me CLARD, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme, është duke e realizuar trajnimin “... Më shumë

Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, sesioni i katërt - Veprat penale kundër martesës dhe familjes, veprat penale kundër shëndetit publik dhe veprat penale të narkotikëve

Më 16 Maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar tra... Më shumë

TRAJNIMET

E-Mesimi

Mësimi elektronik i Akademisë së Drejtësisë

Më shumë

Biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD.

Më shumë

Bashkëpunime

Bashkëpunimet e Akademisë së Drejtësisë me institucione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Më shumë

Akademia e Drejtësisë

RRJETI I MIQVE TË AD-SË

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi. Më shumë

NJOFTIMET

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve - Pozita: Udhëheqës i divizionit për Buxhet dhe Financa

23-04-2024

Lexo më shumë

SHPALLJE PUBLIKE

Thirrje per Aplikim - ERA programi i busrave 2024

04-04-2024

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE

Titulli i pozitës së punës: Drejtor i departamentit të programeve trajnuese

06-02-2024

Lexo më shumë

Publikime

FOTO GALERIA

Shiko më shumë

VIDEO GALERIA

Shiko më shumë