Moduli- Procedura kontestimore-pjesa e parë, sesioni i dytë Shqyrtime të përgjithshme lidhur me kompetencën

Më 21 shkurt 2024, Në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestare Akademia e Drejtësisë, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është d... Më shumë

Moduli: Procedurat e veçanta sipas KPPK, sesioni i katërt: Procedura penale ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës

Më 21 shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar trajn... Më shumë

Moduli – Procedura kontestimore-pjesa e dytë, sesioni i parë: Paraqitja e padisë në gjykatën e shkallës së parë

Më 21 shkurt 2024, Në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestare Akademia e Drejtësisë, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është d... Më shumë

Moduli: Roli i prokurorit në fazën e shqyrtimit gjyqësor, sesioni i pestë: Roli i prokurorit në fjalën përfundimtare

Më 21 shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke realizuar trajn... Më shumë

Arbitrazhi në kontestet investitor-Shtet (ISDS)

Më 21 Shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin “Arb... Më shumë

Moduli: E drejta civile, sesioni i katërt: Përfaqësimi dhe pavlefshmëria e punëve juridike

Më 20 shkurt 2024, Në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestare Akademia e Drejtësisë, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është d... Më shumë

TRAJNIMET

Akademia e Drejtësisë, në kuadër të mandatit të saj organizon trajnime fillestare për gjyqtarët dhe prokurorët e sapo emëruar. Qëllimi i këtij programi qëndron në zhvillimin e kompetencave profesionale, vlerave etike dhe ndër personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar. Trajnimi gjyqësor është esencial në funksionimin e një sistemi gjyqësor e prokurorial profesional e në veçanti trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar, konsiderohet si një prej faktorëve kyç në garantimin e pavarësisë, paanshmërisë dhe kompetencës profesionale e etike të gjyqësorit. Më shumë

Rëndësia e trajnimit të vazhdueshëm për gjyqtarë dhe prokurorë në zbatim efektiv të ligjit tani është e padiskutueshme në të gjitha vendet e botës, e veçanërisht është theksuar nga ana e Parlamentit Evropian dhe Programi i Stokholmit (2008 – 2010). Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) përfshinë trajnimet për gjyqtarë dhe prokurorë, në përmbushje të nevojave dhe pritjeve për një sistem gjyqësor e prokurorial profesional, etik, të paanshëm dhe të pavarur. Shiko më shumë

E-Mesimi

Mësimi elektronik i Akademisë së Drejtësisë

Më shumë

Biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD.

Më shumë

Bashkëpunime

Bashkëpunimet e Akademisë së Drejtësisë me institucione të ndrysme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Më shumë

Akademia e Drejtësisë

RRJETI I MIQVE TË AD-SË

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi. Më shumë

NJOFTIMET

Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit për pozitën: Zyrtar për zhvillim dhe bashkëpunim Gjyqësor

06-09-2019

Lexo më shumë

SHPALLJE PUBLIKE

Thirrje për Aplikim në Seminaret nga ERA

21-02-2024

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE

Titulli i pozitës së punës: Zyrtar Ekzekutiv

06-02-2024

Lexo më shumë

Publikime

FOTO GALERIA

Shiko më shumë

VIDEO GALERIA

Shiko më shumë