Procedura Përmbarimore dhe Ndërmjetësimi

Më 16 prill 2024, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke e realizuar trajnimin nga Moduli Bazik për bas... Më shumë

Moduli – E drejta trashëgimore, sesioni i parë: Trashëgimia në bazë të ligjit, dhe rradhët trashëgimor

Më 16 prill 2024, në kuadër të programit për trajnim fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke u realizuar trajnimi ... Më shumë

Procedura Kontestimore

Më 15 prill 2024, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke e realizuar trajnimin nga Moduli Bazik për ba... Më shumë

Moduli: E drejta e punës, sesioni i tretë: Kontestet nga marrëdhënia e punës sipas Ligjit për Zyrtar Publik

Më 16 prill 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë, është duke realizuar ... Më shumë

Programi i Trajnimit në Institucionet jo gjyqësore- vizitë e prokurorëve të sapo emëruar në Institutin e Mjekësisë Ligjore

Më 16 prill 2024, në kuadër të trajnimit fillestar, Akademia e Drejtësisë për prokurorët e sapoemëruar është duke realizuar vizitë në “Institutin e M... Më shumë

Program i Trajnimit në institucione jo gjyqësore - Agjencia për informim dhe privatësi

Më 15 prill 2024, në kuadër të programit fillestar respektivisht programit trajnues në institucionet jo gjyqësore, Akademia e Drejtësisë për prokurorë... Më shumë

TRAJNIMET

E-Mesimi

Mësimi elektronik i Akademisë së Drejtësisë

Më shumë

Biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD.

Më shumë

Bashkëpunime

Bashkëpunimet e Akademisë së Drejtësisë me institucione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Më shumë

Akademia e Drejtësisë

RRJETI I MIQVE TË AD-SË

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi. Më shumë

NJOFTIMET

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testimin me shkrim - Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa

11-04-2024

Lexo më shumë

SHPALLJE PUBLIKE

Thirrje per Aplikim - ERA programi i busrave 2024

04-04-2024

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE

Konkurs: Titulli i vendit të punës Drejtor i Akademisë së Drejtësisë

09-06-2017

Lexo më shumë

Publikime

FOTO GALERIA

Shiko më shumë

VIDEO GALERIA

Shiko më shumë