Doracak dhe Udhëzues

  • Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë: Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
    23.03.2021 Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë: Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje Manuali i trajnimit për prokuroret dhe gjyqtaret në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është një material didaktik i cili para se gjithash përmban këshilla dhe udhëzime se si gjyqtarët dhe prokurorët duhet ti trajtojnë rastet ndaj dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje e gjithashtu përmban edhe këshilla dhe udhëzime metodologjike për trajnuesit. Ky manual u zhvillua si rezultat i bashkëpunimit të Akademisë së Drejtësisë me projektin e Këshillit të Evropës “Fuqizimi i luftës kundër grave dhe dhunës në familje në Kosovë -Faza II”. Shkarko »
  • Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
    23.03.2021 Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje Ky material burimorë ofron informata për prokurorët dhe gjyqtarët se si duhet përgjigjur secilit rast të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje duke përdorur një qasje me viktimën në qendër duke i mbajtur përgjegjës autorët e krimit në përputhje me standardet ndërkombëtare veçanërisht Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ky material u zhvillua si rezultat i bashkëpunimit të Akademisë së Drejtësisë me projektin e Këshillit të Evropës “Fuqizimi i luftës kundër grave dhe dhunës në familje në Kosovë -Faza II”. Shkarko »