Programi i Punës / Trajnimeve

  • Programi Trajnues 2020
    01.12.2019 Programi Trajnues 2020 Programi i Trajnimit edhe për vitin 2020 vjen si rezultat i vlerësimit të nevojave trajnuese të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kërkesave nga institucionet që administrojnë me sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe kërkesave tjera nga dokumentet strategjike dhe proceset euro integruese. Ky program fokusohet në zhvillimin profesional të përfituesve të saj me theks të veçantë në zhvillimin e kompetencave profesionale dhe interdisiplinare, si dhe mbështetet në parimet e transparencës, qasjes së barabartë si dhe në standardet më të larta për trajnimet gjyqësore. Shkarko »
  • Plani i Punës 2019
    01.03.2019 Plani i Punës 2019 Me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës dhe funksionimit sa më të mirë, bazuar në një strukturë të qartë organizative dhe planifikimi të punës, Akademia e Drejtësisë, ka përgatitur Planin Vjetor të Punës për vitin 2019. Shkarko »
  • Programi i Trajnimeve 2019
    01.01.2019 Programi i Trajnimeve 2019 Ky program ka për qëllim përcaktimin e temave të trajnimeve, objektivave, përmbajtjes së trajnimeve për vitin 2019, si dhe njëkohësisht shërben si një lloj plani pune për Akademinë në fushën e trajnimeve dhe aktiviteteve tjera në funksion të ngritjes së kapaciteteve profesionale brenda gjyqësorit, por nuk përfshinë punën e Akademisë në pikëpamje të menaxhimit dhe administrimit të përgjithshëm. Shkarko »