Programi i Punës / Trajnimeve

  • Programi i Trajnimeve 2019
    30.11.2018 Programi i Trajnimeve 2019 Ky program ka për qëllim përcaktimin e temave të trajnimeve, objektivave, përmbajtjes së trajnimeve për vitin 2019, si dhe njëkohësisht shërben si një lloj plani pune për Akademinë në fushën e trajnimeve dhe aktiviteteve tjera në funksion të ngritjes së kapaciteteve profesionale brenda gjyqësorit, por nuk përfshinë punën e Akademisë në pikëpamje të menaxhimit dhe administrimit të përgjithshëm. Shkarko »
  • Plani i punës për vitin 2018
    05.03.2018 Plani i punës për vitin 2018 Plani i punës së Akademisë për vitin 2018, përmban aktivitetet që Akademia planifikon t’i realizoj në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të gjyqtarëve, prokurorëve, dhe profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial, si dhe prioritetet e Akademisë, me qëllim të zhvillimit të një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe efikas. Shkarko »
  •  Programi i Trajnimeve 2018
    01.01.2018 Programi i Trajnimeve 2018 Programi i Trajnimit për vitin 2018 përfshinë trajnimet e vazhdueshme, programe të specializuara, parimet kryesore të trajnimit fillestar, trajnimet për menaxhimin dhe administrimin gjyqësor, trajnimet për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive, trajnimet nga distanca, parimet kryesore të trajnimit të trajnuesve si dhe aktivitete tjera nga fusha e hulumtimeve dhe publikimeve. Shkarko »