Programi i Punës / Trajnimeve

  • Programi Trajnues Kornizë 2021-2022
    01.12.2020 Programi Trajnues Kornizë 2021-2022 Përmbajtja e Programit Trajnues Kornizë është fokusuar në trajnimet e vazhdueshme, parimet bazë për organizimin e trajnimit fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët të cilët do të emërohen, programet e trajnimeve të specializuara, trajnimet e detyrueshme, trajnimet për avancim, trajnimet për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive, trajnimet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, trajnimet për trajnues, si dhe aktivitete tjera nga fusha e hulumtimeve dhe publikimeve. Shkarko »
  • Plani i punës për vitin 2020
    22.01.2020 Plani i punës për vitin 2020 Planin Vjetor i Punës së AD-së për vitin 2020, ka për qëllim rritjen e efikasitetit në punë dhe funksionimin sa më të mirë të Akademisë së Drejtësisë duke u bazuar në një strukturë të qartë organizative dhe planifikimtë mirë të punës. Shkarko »
  • Programi Trajnues 2020
    01.01.2020 Programi Trajnues 2020 Programi i Trajnimit edhe për vitin 2020 vjen si rezultat i vlerësimit të nevojave trajnuese të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kërkesave nga institucionet që administrojnë me sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe kërkesave tjera nga dokumentet strategjike dhe proceset euro integruese. Ky program fokusohet në zhvillimin profesional të përfituesve të saj me theks të veçantë në zhvillimin e kompetencave profesionale dhe interdisiplinare, si dhe mbështetet në parimet e transparencës, qasjes së barabartë si dhe në standardet më të larta për trajnimet gjyqësore. Shkarko »