Programi për Trajnime Fillestare

Bazuar në ndryshimet e ligjeve të gjyqësorit, Programin e Trajnimit Fillestar (PTF) e ndjekin gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar. Periudha e trajnimit fillestar do të zgjasë 12 muaj përfshirë fazën teorike dhe praktike. Përcaktimi kohor me ligj, mundëson që trajnimi të jetë intensiv, pasi që gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk i caktohen raste gjatë kohës së vijimit të trajnimit fillestar dhe në përfundim të trajnimit fillestar gjyqtarët dhe prokurorët e shtetit do të vlerësohen.

Trajnimi gjyqësor është esencial në funksionimin e një sistemi gjyqësor e prokurorial profesional. Në veçanti vlerësohet i dobishëm edhe trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapoemëruar, dhe konsiderohet si një prej faktorëve kyç në garantimin e pavarësisë, paanshmërisë dhe kompetencës profesionale e etike të gjyqësorit. 

AD objektivë kryesor në kuadër të (PTF), ka zhvillimin e kompetencave profesionale, personale dhe interdisiplinare si dhe zhvillimin e shkathtësive praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shtetit të sapoemëruar. Andaj, programi i trajnimit zbatohet sipas modelit të kombinuar teorik dhe praktik, përmes aplikimit të metodologjisë bashkëkohore trajnuese si dhe përmes platformës së mësimit ë distancë.

Ky program përfshinë trajnimet nga të gjitha degët e së drejtës dhe ligjet pozitive vendore dhe ndërkombëtare, programe praktike në institucione jo gjyqësore që lidhen me punën e gjykatave dhe prokurorive, si dhe pjesën praktike të trajnimit e cila zhvillohet në gjykata dhe prokurori.

Bazuar në përvojën e fituar nga viti 2008 dhe me 5 gjenerata të diplomuarëve, kjo përmbajtje e programit përmbush nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të shtetit të sapoemëruar.

Udheheqëse e Programit të Trajnimit Fillestar është: znj. Valmira Pefqeli

Email: valmira.pefqeli@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 668

Prapa