Departamentet

Departamentet dhe Divizionet e Akademisë janë: 


        o   Departamenti i Programeve Trajnuese:

 

§  Divizioni për trajnimin fillestar të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shtetit;

§  Divizioni për trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë të shtetit;

§  Divizioni për trajnimet e stafit administrativ gjyqësor dhe prokurorial, avokatëve shtetëror, avokatëve dhe profesioneve tjera të lira;

§  Divizioni për analiza, hulumtime, botime dhe trajnues.

 

o   Departamenti për shërbime ligjore dhe të përgjithshme:

 

§  Divizioni për shërbime ligjore dhe bashkëpunim ndërinstitucional;

§  Divizioni për teknologji informative;

§  Divizioni për mbështetje administrative dhe logjistikë.

 

o       Divizioni për Buxhet dhe Financa dhe

 

o       Zyrtar i lartë i personelit.