Zyra e Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë

  •   Zyra e Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë përbëhet nga:

1.1 Drejtori Ekzekutiv;

1.2  Një (1) zyrtar ekzekutiv.

 

  • Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit Ekzekutiv përcaktohen me Ligjin Nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, Ligjin Nr. 08/L-063 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

  • Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit profesional dhe mbështetës të Zyrës së Drejtorit Ekzekutiv, përcaktohen sipas legjislacionit përkatës për zyrtarët publikë.

  • Numri i të punësuarve në Zyrën e Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë është dy (2).