Zyrtari përgjegjës për Sinjalizim

Emri: Arianit

Mbiemri: Shabani

Vendlindja: Prishtinë

Institucioni: Akademia e Drejtësisë

Pozita: Zyrtar Ligjor

Adresa: Rr. “Murat Mehmeti” nr. 1-3 - Prishtinë

Tel: 038 200 18 582

Mob: +383 44 890 089

E-mail: arianit.shabani@rks-gov.net

Web: https://ad.rks-gov.net