Zyrtari përgjegjës për Sinjalizim

Emri: Arianit

Mbiemri: Shabani

Ditëlindja: 06 Prill 1994

Vendlindja: Prishtinë

Institucioni: Akademia e Drejtësisë

Pozita: Zyrtar për Zhvillim dhe Bashkëpunim Gjyqësor

Adresa: Rr. “Muharrem Fejza” p.n. Mati 1, Prishtinë

Tel: 038 200 18 582

Mob: +383 44 890 089

E-mail: arianit.shabani@rks-gov.net

Web: https://ad.rks-gov.net

Ligji për mbrojtjen e Sinjalizuesve:

https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216

Rregullorja nr.03/2021 për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216

Prapa