Broshura

  • Arsimimi Ligjor për Drejtësi
    31.12.2012 Arsimimi Ligjor për Drejtësi Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) për 12 vite të funksionimit të tij ka arritur një zhvillim të rëndësishëm në trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve, kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe profesionistëve të tjerë nga lëmi i gjyqësisë në vendin tonë Shkarko »