Programi i Punës / Trajnimeve

 • Programi Trajnues 2023
  25.11.2022 Programi Trajnues 2023 Program Trajnues për vitin 2023 është miratuar nga Këshilli Drejtues i Akademisë së Drejtësisë me datën 22.11.2022 Shkarko »
 • Plani i Punës dhe i Performancës për vitin 2023
  25.11.2022 Plani i Punës dhe i Performancës për vitin 2023 Plani i Punës dhe i Performancës ka për qëllim të definojë saktë aktivitetet në zbatim të programeve të AD-së duke marrë në konsideratë kapacitetet dhe resurset që ka ky institucion, përvojën dhe praktikën më të mirë si dhe zhvillimet e reja. Shkarko »
 • Plani i Punës dhe i Performancës për vitin 2022
  09.03.2022 Plani i Punës dhe i Performancës për vitin 2022 Akademia e Drejtësisë është institucion i veçantë në sistemin e drejtësisë veçanërisht për fuqizimin e kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve përfshirë edhe profesionistët tjerë të sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Për të siguruar punë efikase në ofrimin e trajnimeve dhe shërbimeve tjera të përcaktuara me Ligjin për AD-në për përfituesit e saj, Akademia e Drejtësisë ka përgatitur Planin e Punës për vitin 2022, në të cilin plan janë paraqitur objektivat dhe dinamika e arritjes së këtyre objektivave për këtë vit. Shkarko »
 • Plani i Punës 2021
  09.03.2022 Plani i Punës 2021 Për të siguruar një punë efikase Akademia e Drejtësisë ka përgatitur Planin e Punës për vitin 2021, në të cilin plan do të paraqiten objektivat dhe dinamika e arritjes se këtyre objektivave për këtë vit. Qëllimi i këtij plani është te përgatisim një plan menaxhimit të bazuar në kapacitete subjektive dhe teknike që ka Akademia e Drejtësisë duke u bazuar në performancen e deritanishme dhe shfrytëzimit sa më te mirë të kapaciteteve që do të shërbenin në rritjen e rezultateve të punës. Shkarko »
 • Programi Trajnues 2022
  01.01.2022 Programi Trajnues 2022 Bazuar në të dhënat e Akademisë së Drejtësisë, nga Programi trajnues për vitin 2021 janë realizuar aktivitetet e planifikuara konform Programit Kornizë 2021-2022, përkatësisht Programit trajnues për vitin 2021 duke përfshirë edhe aktivitetet tjera të cilat janë integruar më pas në kurrikulë me kërkesën e partnerëve dhe projekteve me donatorë. Shkarko »