Raportet dhe Plani Strategjik

  • Raporti vjetor 2020
    28.09.2021 Raporti vjetor 2020 Në përputhje me objektivat e Planit Strategjik 2019-2021, Akademia e Drejtësisë gjatë vitit 2020 me sukses ka arritur që të zhvilloj ë dhe aprovoj Programin Trajnues Kornizë 2021-2022 qëllimi i të cilit është adresimi real i kërkesave për trajnime, menaxhimi dhe koordinimi më i mirë i projekteve me donator si dhe planifikimi dhe shpenzimi adekuat i buxhetit.Me prioritet të veçantë ishte e dhe veprimtaria botuese dhe ofrimi i burimeve ligjore për përfituesit e AD-së nga resurset me të cilat ka disponuar bibliotek a ligjore. Gjithashtu edhe qasja n ë platformat elektronike me burime ligjore ndërkombëtare përmes ABEK. Shkarko »