Procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimorë

Fusha : Penale

Përshkrimi :

?

Objektivat :

?

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Arben Ismaji

13/02/2024