Gjykimi në mungesë

Fusha : Penale

Përshkrimi :

 •  Kushtet ligjore për mbajtjen e gjykimit në mungesë;
 •  Prezenca e të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor;
 •  Seanca dëgjimore për të përcaktuar mungesën e të akuzuarit dhe mbajtjen e gjykimit në mungesë;
 •  Përpjekjet e arsyeshme për të gjetur të akuzuarin;
 •  Njoftimi i të pandehurit lidhur me aktgjykimin;
 •  Rigjykimi në rastet e gjykimit në mungesë.

Objektivat :

 • Identifikimi i rasteve kur lejohet zbatimi i dispozitave për gjykimin në mungesë;
 • Vlerësimi i prezencës se të akuzuarit në shqyrtim fillestar dhe kryesor;
 • Kuptojnë parakushtet ligjore të aplikimit të gjykimit në mungesë;
 • Identifikimi i rasteve të mundshme të zbatimit të gjykimit në mungesë.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

 • Atdhe Dema

05/04/2024