Veprat e dhunës në familje: Përgjigja efektive e drejtësisë penale

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Moduli do të përfshijë një përmbledhje të dispozitave përkatëse të Kodit Penal dhe Udhëzimeve dhe Politikave përkatëse të Gjykatës Supreme dhe Prokurorisë, si dhe përkufizimet e reja në Ligjin për DhF, DhNG dhe DhBGJ.

Objektivat :

  • Ngritjen e kapaciteteve të kuadrit ligjor për t’i dhënë një përgjigje efektive rasteve të dhunës në familje;
  • Dinamikën e dhunës në familje;
  • Ciklin e fuqisë dhe kontrollit;
  • Luftimin e stereotipeve e zakonshme për viktimat dhe kryerësit e dhunës;
  • Teknikat e intervistimit.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Hotel Garden
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Zyhdi Haziri,Shenaj Berisha,Eliza Thana,Ariana Qosaj

22/02/2024 - 23/02/2024